[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลบางนกแขวก
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 13 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
ติดต่อเทศบาลฯ
ข้อมูลการดำเนินงาน

heartคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก 

heartแผนดำเนินงานประจำปี
heartแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
heartแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี
heartแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
heartรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

heartรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

heartเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
heartเทศบัญญัติ(ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
heartแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ
heartแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
heartแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

heartแผ่นพับเรื่องงานป้องกันต่างๆ
heartกฏหมายและการประชุมสภาเทศบาล
heartประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

heartประกาศการยุบเลิกการจัดตั้งชุมชนของเทศบาลตำบลบางนกแขวก 

heartประกาศยกเลิกระเบียบเทศบาลตำบลบางนกแขวก ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2553

heartประกาศกองคลัง
heartรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน
heartบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
heartรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
heartสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

heart ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
heartแผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

heartรายงานผลการใช้จ่ายประจำปี

heartรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

heartรายงานค่าใช้จ่ายรอบ 6 เดือน

heartรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

heartแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 

heartความพึงพอใจในการใช้บริการและสถิติการให้บริการ 

heartรายการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน​

การบริหารทรัพยากรบุคคล

smiley โครงสร้างส่วนราชการและแผนอัตรากำลัง
smiley รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคค
smiley การจัดการองค์ความรู้ 
smiley องค์กรแห่งการสร้างสุข 
smiley คุณธรรมและจริยธรรมองค์กร 
smiley ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
smiley นโยบายความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
smiley การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
smiley หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
smiley ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและค่าจ้างลูกจ้างประจำ 
smiley หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาหรืออนุญาตการลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
smiley การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำ  ปีงบประมาณ 64
smiley คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
smiley คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการการแทนปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ 
smileyการแบ่งงานและการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลบางนกแขวก
smiley หนังสือราชการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต
heartการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

heartการขอสิทธ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

heartแบบขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
heartการขอบัตรประจำตัวคนพิการ

E-Service

heartแบบคำร้องขอใช้น้ำประปา

heartแบบคำร้องขอรับความช่วย
     เหลือจากประชาชน

heartแบบคำร้องขอใช้บริการจัด
     เก็บขยะมูลฝอย

heartแบบคำร้องขอรับใบรับรอง
     ติดตั้งบ่อดักไขมัน
  

ชื่อ : นายจิระพัฒน์ มีผล
ตำแหน่ง : ปลัดเทศบาลตำบลบางนกแขวก
หน้าที่หลัก : 0818266618
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0818266618

ชื่อ : นายสุรศักดิ์ บุญประสพ
ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก
หน้าที่หลัก : 0872583322
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0872583322

ชื่อ : นางสาววรางคณา พูลสุขโข
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่หลัก : 0858411688
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0858411688

ชื่อ : นางสาวช่อเพชร ใจช่วงโชติ
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่หลัก : 034 - 703223 ต่อ 22
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0823654279

ชื่อ : นายชูชีพ เอี่ยมแก้ว
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
หน้าที่หลัก : 034 - 703223 ต่อ 22
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0851787074

ชื่อ : นายจำเริญ พิมเสน
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
หน้าที่หลัก : 034 - 703223 ต่อ 22
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0938253062

ชื่อ : นางสาวอรุณี ผ่องพุทธ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก : 034 - 703223 ต่อ 22
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0950039848

ชื่อ : นายประยุทธ คงอารยทรัพย์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
หน้าที่หลัก : 034 -703223 ต่อ 22
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0814129070

ชื่อ : นายธรรมสถิตย์ ปึ่งอุดม
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
หน้าที่หลัก : 034 - 703223 ต่อ 22
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0818808853

ชื่อ : นายชะเนศ สุทธสุริยะ
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
หน้าที่หลัก : 034 - 703223 ต่อ 22
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0958011929

ชื่อ : นางอารีรัตน์ นุชนิยม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
หน้าที่หลัก : 0819218962
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0819218962

ชื่อ : นางสาววัลลภา โชคอำนวย
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หน้าที่หลัก : 034 -703223 ต่อ 19
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0922496544

ชื่อ : นางสาวนัยนา เสือเล็ก
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน้าที่หลัก : 034 -703223 ต่อ 19
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0892559930

ชื่อ : น.ส.ประไพ แป้นมาก
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
หน้าที่หลัก : 034 -703223 ต่อ 19
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0898044323

ชื่อ : นางจินตนา ไทยเวียน
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
หน้าที่หลัก : 034 -703223 ต่อ 19
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0871601364

ชื่อ : นางโสภา ชวนชื่น
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการคลัง
หน้าที่หลัก : 034 -703223 ต่อ 19
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0815708909

ชื่อ : นางวราภรณ์ เทวิน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก : 034 -703223 ต่อ 21
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0948954469

ชื่อ : นายชลอ พิมเสน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่าง
หน้าที่หลัก : 034 -703223 ต่อ 19
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0861611224

ชื่อ : นางสาวปิยมาภรณ์ ประเสริฐสม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
หน้าที่หลัก : 034 - 703223 ต่อ 21
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0859970827

ชื่อ : นายณรงค์ จุ้ยเส็ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
หน้าที่หลัก : 0882407429
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0848482199
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
6 : คณะผู้บริหาร
7 : สมาชิกสภา
8 : สำนักปลัดเทศบาล
9 : กองคลัง
10 : กองช่าง
11 : กองการศึกษา
12 : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
13 : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
14 : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนกแขวก
16 : คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนกแขวก