[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลบางนกแขวก
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 14 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ติดต่อเทศบาลฯ
ข้อมูลการดำเนินงาน

heartคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก 

heartการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

heartแผนดำเนินงานประจำปี
heartแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
heartรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

heartรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

heartการโอนงบประมาณประจำปี
heartเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

heartสรุปผลการประเมินการจัดการบริการสาธารณะ

heartเทศบัญญัติ(ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
heartแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ
heartแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
heartแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

heartแผ่นพับเรื่องงานป้องกันต่างๆ

heartรายงานผลการลดใช้พลังงาน

heartกฏหมายและการประชุมสภาเทศบาล
heartประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

heartประกาศการยุบเลิกการจัดตั้งชุมชนของเทศบาลตำบลบางนกแขวก 

heartประกาศยกเลิกระเบียบเทศบาลตำบลบางนกแขวก ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2553

heartประกาศกองคลัง
heartรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน
heartบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
heartรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
heartสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

heart ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส

heartแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี รายไตรมาส 

heartรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

heartรายงานการรับจ่ายเงินประจำปี

heartรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

heartรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

heartแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 

heartความพึงพอใจในการใช้บริการ 

heartข้อมูลสถิติการให้บริการในรอบ 6 เดือน

heartรายการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน​

การบริหารทรัพยากรบุคคล

smiley โครงสร้างส่วนราชการและแผนอัตรากำลัง 
smileyการพัฒนาบุคลากร 
smileyนโยบายและกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล 
smileyนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
smileyการดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
smiley รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
smiley การจัดการองค์ความรู้ 
smiley องค์กรแห่งการสร้างสุข 
smileyนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

smiley คุณธรรมและจริยธรรมองค์กร 
smiley ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
smiley นโยบายความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
smileyข้อบังคับว่าด้วยการรักษาวินัย

smiley การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
smiley หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
smiley ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและค่าจ้างลูกจ้างประจำ 
smiley หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาหรืออนุญาตการลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
smiley การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 
smileyการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 
smileyการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
smileyหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนการลงโทษทางวินัย
smiley คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
smiley คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการการแทนปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ 
smileyการแบ่งงานและการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลบางนกแขวก 
smileyช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
smileyประกาศหลักเกณฑ์
smiley หนังสือราชการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต
heartการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

heartการขอสิทธ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

heartแบบขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
heartการขอบัตรประจำตัวคนพิการ

E-Service

heartแบบคำร้องขอใช้น้ำประปา

heartแบบคำร้องขอรับความช่วย
     เหลือจากประชาชน

heartแบบคำร้องขอใช้บริการจัด
     เก็บขยะมูลฝอย

heartแบบคำร้องขอรับใบรับรอง
     ติดตั้งบ่อดักไขมัน  
เอกสารประกอบการสัมมนา  
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

โครงการฝึกอบรมการใช้วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่เพื่อการประสานราชการจามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักการเขียนหนังสือราชการ 

พระราชพิธี รัฐพิธี พิธี และประเพณีในราชสำนัก 

การเขียนรายงานการประชุม 

เทคนิคการบริหารจัดการฝึกอบรม 

การจัดทำคำบรรยายสรุป 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

งานสารบรรณ 

การประชาสัมพันธ์ 

สัมมนาการปฏิบัติงานในหน้าที่และความสัมฤทธิ์ผลในการทำงาน 

การดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศาษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วมแบบ "บวรส" 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กระบวนการคิดเชิงระบบ 

Digital Government For Thailand 4.0 

การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

การพูดในหลายโอกาสและเราสามารถก้าวสู่ความเป็นเลิศได้ 

พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

อินโฟกราฟิกส์ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 

คุณธรรมและจริยธรรมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

แนวทางการวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เอกสารประกอบการอบรมการป้องกันอัคคีภัย 

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ workshop โครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2562 

เอกสารประกอบดารบรรยาย โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) การประเมินผลการปฏิบัติงานข่าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ (ใหม่) การปรับปรุงโครงสร้างและระดับ อปท."