[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลบางนกแขวก
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 14 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
ติดต่อเทศบาลฯ
ข้อมูลการดำเนินงาน

heartคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก 

heartการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

heartแผนดำเนินงานประจำปี
heartแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
heartรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

heartรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

heartการโอนงบประมาณประจำปี
heartเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

heartสรุปผลการประเมินการจัดการบริการสาธารณะ
heartเทศบัญญัติ การดำเนินกิจการประปา

heartเทศบัญญัติ (ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
heartแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ
heartแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
heartแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

heartแผ่นพับเรื่องงานป้องกันต่างๆ

heartรายงานผลการลดใช้พลังงาน

heartกฏหมายและการประชุมสภาเทศบาล
heartประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

heartประกาศการยุบเลิกการจัดตั้งชุมชนของเทศบาลตำบลบางนกแขวก 

heartประกาศยกเลิกระเบียบเทศบาลตำบลบางนกแขวก ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2553

heartประกาศกองคลัง
heartรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน
heartบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
heartรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
heartสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

heart ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส

heartแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี รายไตรมาส 

heartรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

heartรายงานการรับจ่ายเงินประจำปี

heartรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

heartรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

heartแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 

heartความพึงพอใจในการใช้บริการ 

heartข้อมูลสถิติการให้บริการในรอบ 6 เดือน

heartรายการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน​

การบริหารทรัพยากรบุคคล

smiley โครงสร้างส่วนราชการและแผนอัตรากำลัง
smileyการพัฒนาบุคลากร
smileyนโยบายและกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล
smileyนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
smileyการดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
smiley รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
smiley การจัดการองค์ความรู้ 
smiley องค์กรแห่งการสร้างสุข 
smileyนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
smiley คุณธรรมและจริยธรรมองค์กร 
smiley ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
smiley นโยบายความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
smileyข้อบังคับว่าด้วยการรักษาวินัย
smiley การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
smiley หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
smiley ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและค่าจ้างลูกจ้างประจำ 
smiley หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาหรืออนุญาตการลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
smiley การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 
smileyการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 
smileyการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
smileyหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนการลงโทษทางวินัย
smiley คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
smiley คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการการแทนปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ 
smileyการแบ่งงานและการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลบางนกแขวก 
smileyช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
smileyประกาศหลักเกณฑ์
smiley หนังสือราชการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต
heartการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

heartการขอสิทธ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

heartแบบขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
heartการขอบัตรประจำตัวคนพิการ

E-Service

heartแบบคำร้องขอใช้น้ำประปา

heartแบบคำร้องขอรับความช่วย
     เหลือจากประชาชน

heartแบบคำร้องขอใช้บริการจัด
     เก็บขยะมูลฝอย

heartแบบคำร้องขอรับใบรับรอง
     ติดตั้งบ่อดักไขมัน  
แผนปฏิบัติการป้องกันภัย 63  
 

ประกาศแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ประจำปี พ.ศ. 2565
แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี พ.ศ. 2565
แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และแผ่นดินถล่ม ประจำปี พ.ศ. 2565
แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และแผ่นดินถล่ม ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ. 2565
แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ. 2565
แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ. 2565ประกาศแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ประจำปี พ.ศ. 2564
แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี พ.ศ. 2564
แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และแผ่นดินถล่ม ประจำปี พ.ศ. 2564
แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และแผ่นดินถล่ม ประจำปี พ.ศ. 2564 

ประกาศการแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ. 2564
แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ. 2564
แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ. 2564ประกาศแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2563
     แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และแผ่นดินถล่ม ประจำปี พ.ศ. 2563 

ประกาศแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ.2563
     แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ. 2563 

ประกาศแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ. 2563
     แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ. 2563 ประกาศแผนเฉพาะกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2562
แผนเฉพาะกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2562