[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลบางนกแขวก
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 14 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ติดต่อเทศบาลฯ
ข้อมูลการดำเนินงาน

heartคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก 

heartการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

heartแผนดำเนินงานประจำปี
heartแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
heartรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

heartรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

heartการโอนงบประมาณประจำปี
heartเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

heartสรุปผลการประเมินการจัดการบริการสาธารณะ

heartเทศบัญญัติ(ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
heartแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ
heartแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
heartแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

heartแผ่นพับเรื่องงานป้องกันต่างๆ

heartรายงานผลการลดใช้พลังงาน

heartกฏหมายและการประชุมสภาเทศบาล
heartประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

heartประกาศการยุบเลิกการจัดตั้งชุมชนของเทศบาลตำบลบางนกแขวก 

heartประกาศยกเลิกระเบียบเทศบาลตำบลบางนกแขวก ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2553

heartประกาศกองคลัง
heartรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน
heartบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
heartรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
heartสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

heart ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส

heartแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี รายไตรมาส 

heartรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

heartรายงานการรับจ่ายเงินประจำปี

heartรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

heartรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

heartแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 

heartความพึงพอใจในการใช้บริการ 

heartข้อมูลสถิติการให้บริการในรอบ 6 เดือน

heartรายการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน​

การบริหารทรัพยากรบุคคล

smiley โครงสร้างส่วนราชการและแผนอัตรากำลัง 
smileyการพัฒนาบุคลากร 
smileyนโยบายและกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล 
smileyนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
smileyการดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
smiley รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
smiley การจัดการองค์ความรู้ 
smiley องค์กรแห่งการสร้างสุข 
smileyนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

smiley คุณธรรมและจริยธรรมองค์กร 
smiley ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
smiley นโยบายความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
smileyข้อบังคับว่าด้วยการรักษาวินัย

smiley การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
smiley หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
smiley ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและค่าจ้างลูกจ้างประจำ 
smiley หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาหรืออนุญาตการลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
smiley การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 
smileyการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 
smileyการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
smileyหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนการลงโทษทางวินัย
smiley คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
smiley คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการการแทนปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ 
smileyการแบ่งงานและการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลบางนกแขวก 
smileyช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
smileyประกาศหลักเกณฑ์
smiley หนังสือราชการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต
heartการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

heartการขอสิทธ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

heartแบบขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
heartการขอบัตรประจำตัวคนพิการ

E-Service

heartแบบคำร้องขอใช้น้ำประปา

heartแบบคำร้องขอรับความช่วย
     เหลือจากประชาชน

heartแบบคำร้องขอใช้บริการจัด
     เก็บขยะมูลฝอย

heartแบบคำร้องขอรับใบรับรอง
     ติดตั้งบ่อดักไขมัน  
ประชุมสภา 65  
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนกแขวก ประจำปี พ.ศ.2565 

การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565
และการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566


สมัยแรก

ขอนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนกแขวก สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565  
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนกแขวก สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565 
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนกแขวก สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำ พ.ศ.2565 

สมัยที่ 2
ขอนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนกแขวก สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนกแขวก สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 

สมัยที่ 3
ขอนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนกแขวก สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนกแขวก สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจำปี พ.ศ.2565 


สมัยที่ 4

ขอนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนกแขวก สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนกแขวก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1
ขอนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนกแขวก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนกแขวก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนกแขวก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2565


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนกแขวก ประจำปี พ.ศ.2565 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนกแขวก สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนกแขวก สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1 และ 2)
ประจำปี พ.ศ.2565
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนกแขวก สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนกแขวก สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1 และ 2)
ประจำปี พ.ศ.2565