[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลบางนกแขวก
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 14 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ติดต่อเทศบาลฯ
ข้อมูลการดำเนินงาน

heartแผนดำเนินงานประจำปี
heartแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
heartแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี
heartแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
heartรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
heartเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
heartเทศบัญญัติหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย
heartแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ
heartแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
heartแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
heartการประชุมสภาเทศบาลฯ
heartประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
heartประกาศกองคลัง
heartรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน
heartงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
heartรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
heartสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
heartแผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี
heartรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
heartแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
heartรายงานสรุปความพึงพอใจในการใช้บริการ
การบริหารทรัพยากรบุคคล

smileyแผนอัตรากำลัง 3 ปี


smileyแผนพัฒนาบุคลากร 


smiley โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ


smileyนโยบายและกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล


smileyรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล


smileyการจัดการองค์ความรู้


smileyองค์กรแห่งการสร้างสุข


smileyคุณธรรมและจริยธรรมองค์กร


smileyข้อตกลงการปฏิบัติราชการ


smileyนโยบายความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน


smileyการประเมินผลการปฏิบัติงาน


smileyหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน


smileyผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและค่าจ้างลูกจ้างประจำ


smileyหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาหรืออนุญาตการลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง


smileyคำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน


smileyคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการการแทนปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ


  
คุณธรรมและจริยธรรมองค์กร  
 


ประกาศเจตจำนง 

คุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 

ข้อบังคับเทศบาลตำบลบางนกแขวกว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 

แนวทางการปฏิบัติงานตามคุณธรรม จริยธรรมของพนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 

แผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลบางนกแขวก 

นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลบางนกแขวก 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) 

รายงานการประเมินผลตนเอง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

มาตรการป้องกันการรับสินบน 

มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนทุกจริตประจำปี พ.ศ. 2562 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานเทศบาลตำบลบางนกแขวก ประจำปี พ.ศ. 2562 

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานเทศบาลตำบางนกแขวก ประจำปี พ.ศ. 2563 

มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2562 

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2563 

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนร่วม