[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลบางนกแขวก
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 14 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ติดต่อเทศบาลฯ
ข้อมูลการดำเนินงาน

heartคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก 

heartการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

heartแผนดำเนินงานประจำปี
heartแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
heartรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

heartรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

heartการโอนงบประมาณประจำปี
heartเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

heartสรุปผลการประเมินการจัดการบริการสาธารณะ

heartเทศบัญญัติ(ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
heartแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ
heartแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
heartแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

heartแผ่นพับเรื่องงานป้องกันต่างๆ

heartรายงานผลการลดใช้พลังงาน

heartกฏหมายและการประชุมสภาเทศบาล
heartประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

heartประกาศการยุบเลิกการจัดตั้งชุมชนของเทศบาลตำบลบางนกแขวก 

heartประกาศยกเลิกระเบียบเทศบาลตำบลบางนกแขวก ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2553

heartประกาศกองคลัง
heartรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน
heartบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
heartรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
heartสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

heart ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส

heartแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี รายไตรมาส 

heartรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

heartรายงานการรับจ่ายเงินประจำปี

heartรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

heartรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

heartแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 

heartความพึงพอใจในการใช้บริการ 

heartข้อมูลสถิติการให้บริการในรอบ 6 เดือน

heartรายการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน​

การบริหารทรัพยากรบุคคล

smiley โครงสร้างส่วนราชการและแผนอัตรากำลัง 
smileyการพัฒนาบุคลากร 
smileyนโยบายและกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล 
smileyนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
smileyการดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
smiley รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
smiley การจัดการองค์ความรู้ 
smiley องค์กรแห่งการสร้างสุข 
smileyนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

smiley คุณธรรมและจริยธรรมองค์กร 
smiley ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
smiley นโยบายความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
smileyข้อบังคับว่าด้วยการรักษาวินัย

smiley การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
smiley หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
smiley ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและค่าจ้างลูกจ้างประจำ 
smiley หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาหรืออนุญาตการลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
smiley การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 
smileyการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 
smileyการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
smileyหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนการลงโทษทางวินัย
smiley คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
smiley คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการการแทนปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ 
smileyการแบ่งงานและการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลบางนกแขวก 
smileyช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
smileyประกาศหลักเกณฑ์
smiley หนังสือราชการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต
heartการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

heartการขอสิทธ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

heartแบบขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
heartการขอบัตรประจำตัวคนพิการ

E-Service

heartแบบคำร้องขอใช้น้ำประปา

heartแบบคำร้องขอรับความช่วย
     เหลือจากประชาชน

heartแบบคำร้องขอใช้บริการจัด
     เก็บขยะมูลฝอย

heartแบบคำร้องขอรับใบรับรอง
     ติดตั้งบ่อดักไขมัน  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
25/พ.ย./2565 : ข่าวประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง เลขทะเบียนครุภัณฑ์ 417 63 0007 โดยวิธีเฉพาะเจะาจง ( 3 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง เลขทะเบียนครุภัณฑ์ 417 63 0007 โดยวิธีเฉพาะเจะาจง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/พ.ย./2565 : ข่าวประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 5 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/พ.ย./2565 : ข่าวประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนกแขวก ประจำปีการศึกษา 2565 (สำหรับเดือนธันวาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 3 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนกแขวก ประจำปีการศึกษา 2565 (สำหรับเดือนธันวาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/พ.ย./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลฯ รับประกาศเกียรติคุณชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับพื้นที่ ในระดับดีมาก ( 3 / )
    สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8 มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับเทศบาลตำบลบางนกแขวกและชุมชนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ ในระดับดีมาก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/พ.ย./2565 : ข่าวประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2565 ( 4 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2565
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/พ.ย./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ( 3 / )
    รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/พ.ย./2565 : ข่าวประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานแบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงินของกองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 4 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานแบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงินของกองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/พ.ย./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2564 ( 3 / )
    เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2564
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/พ.ย./2565 : ข่าวประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการเทศบาลชวนเต้น (แอโรบิค) เทศบาลตำบลบางนกแขวก พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 4 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการเทศบาลชวนเต้น (แอโรบิค) เทศบาลตำบลบางนกแขวก พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/พ.ย./2565 : ข่าวประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดไฟโครโฟนไร้สายแบบครอบหัว จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 4 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดไฟโครโฟนไร้สายแบบครอบหัว จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/186 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>