[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลบางนกแขวก
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 14 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ติดต่อเทศบาลฯ
ข้อมูลการดำเนินงาน

heartคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก 

heartการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

heartแผนดำเนินงานประจำปี
heartแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
heartรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

heartรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

heartการโอนงบประมาณประจำปี
heartเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

heartสรุปผลการประเมินการจัดการบริการสาธารณะ

heartเทศบัญญัติ(ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
heartแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ
heartแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
heartแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

heartแผ่นพับเรื่องงานป้องกันต่างๆ

heartรายงานผลการลดใช้พลังงาน

heartกฏหมายและการประชุมสภาเทศบาล
heartประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

heartประกาศการยุบเลิกการจัดตั้งชุมชนของเทศบาลตำบลบางนกแขวก 

heartประกาศยกเลิกระเบียบเทศบาลตำบลบางนกแขวก ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2553

heartประกาศกองคลัง
heartรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน
heartบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
heartรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
heartสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

heart ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส

heartแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี รายไตรมาส 

heartรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

heartรายงานการรับจ่ายเงินประจำปี

heartรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

heartรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

heartแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 

heartความพึงพอใจในการใช้บริการ 

heartข้อมูลสถิติการให้บริการในรอบ 6 เดือน

heartรายการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน​

การบริหารทรัพยากรบุคคล

smiley โครงสร้างส่วนราชการและแผนอัตรากำลัง 
smileyการพัฒนาบุคลากร 
smileyนโยบายและกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล 
smileyนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
smileyการดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
smiley รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
smiley การจัดการองค์ความรู้ 
smiley องค์กรแห่งการสร้างสุข 
smileyนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

smiley คุณธรรมและจริยธรรมองค์กร 
smiley ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
smiley นโยบายความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
smileyข้อบังคับว่าด้วยการรักษาวินัย

smiley การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
smiley หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
smiley ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและค่าจ้างลูกจ้างประจำ 
smiley หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาหรืออนุญาตการลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
smiley การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 
smileyการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 
smileyการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
smileyหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนการลงโทษทางวินัย
smiley คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
smiley คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการการแทนปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ 
smileyการแบ่งงานและการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลบางนกแขวก 
smileyช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
smileyประกาศหลักเกณฑ์
smiley หนังสือราชการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต
heartการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

heartการขอสิทธ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

heartแบบขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
heartการขอบัตรประจำตัวคนพิการ

E-Service

heartแบบคำร้องขอใช้น้ำประปา

heartแบบคำร้องขอรับความช่วย
     เหลือจากประชาชน

heartแบบคำร้องขอใช้บริการจัด
     เก็บขยะมูลฝอย

heartแบบคำร้องขอรับใบรับรอง
     ติดตั้งบ่อดักไขมัน
  


ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
[ 25/พ.ย./2565 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง เลขทะเบียนครุภัณฑ์ 417 63 0007 โดยวิธีเฉพาะเจะาจง ( 3 / ) โดย admin
[ 25/พ.ย./2565 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 5 / ) โดย admin
[ 24/พ.ย./2565 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนกแขวก ประจำปีการศึกษา 2565 (สำหรับเดือนธันวาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 3 / ) โดย admin
[ 23/พ.ย./2565 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2565 ( 4 / ) โดย admin
[ 22/พ.ย./2565 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานแบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงินของกองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 4 / ) โดย admin
[ 21/พ.ย./2565 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการเทศบาลชวนเต้น (แอโรบิค) เทศบาลตำบลบางนกแขวก พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 4 / ) โดย admin
[ 21/พ.ย./2565 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดไฟโครโฟนไร้สายแบบครอบหัว จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 4 / ) โดย admin
[ 18/พ.ย./2565 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 5110 สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 3 / ) โดย admin
[ 18/พ.ย./2565 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมายเลขทะเบียน 416 49 0015 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 3 / ) โดย admin
[ 16/พ.ย./2565 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาอาหารสำหรับดูแลผู้พิการที่พักอาศัยในสถานสงเคราะห์คนชราเทศบาลตำบลบางนกแขวก ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 5 / ) โดย admin
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลฯ
9 โดย : bnk9
9/พ.ย./2565     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
งานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ตามครรลองวิถีพอเพียง ปลอดภัยไร้ซึ่งแอลกอฮอล์ ประจำปี 2565 ( 12 / )
    โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม “แชะ ช๊อป ชิมอาหารบ้านฉัน ชมจันทร์วันเพ็ญ” และงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ตามครรลองวิถีพอเพียง ปลอดภัยไร้ซึ่งแอลกอฮอล์ อ่านต่อ....
7 โดย : bnk9
7/พ.ย./2565     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นางสำรวย ธารไพฑูรย์ เพื่อน้อมนำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษา ( 9 / )
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นางสำรวย ธารไพฑูรย์ เพื่อน้อมนำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษา กาลถ้วนไตรมาส อ่านต่อ....
มติ ก.ท.จ. สมุทรสงคราม
[ 8/พ.ย./2565 ] แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 10/2565 ( 18 / ) โดย admin
[ 6/ต.ค./2565 ] แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 9/2565 ( 50 / ) โดย admin
[ 28/ก.ย./2565 ] แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 8/2565 ( 35 / ) โดย admin
[ 9/ก.ย./2565 ] สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 65 ( 50 / ) โดย admin
[ 18/ส.ค./2565 ] แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 7/2565 ( 71 / ) โดย admin
[ 9/ส.ค./2565 ] สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 65 ( 83 / ) โดย admin
[ 11/ก.ค./2565 ] สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 65 ( 133 / ) โดย admin
[ 11/ก.ค./2565 ] แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 6/2565 ( 129 / ) โดย admin
[ 13/มิ.ย./2565 ] แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 5/2565 ( 95 / ) โดย admin
[ 7/มิ.ย./2565 ] สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ( 90 / ) โดย admin
เขตเทศบาลตำบลบางนกแขวก
หน่วยงานภาครัฐ
    

   
  
  
  
  
Spot รณรงค์ป้องกันโควิด-19
ประชาสัมพันธ์

กระดานถามตอบ


หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
03406 : โปรโมชั่น   (1/0)
โปรโมชั่น
26 พ.ย. 2565 : 21:00
03405 : ทดลอง เล่น สล็อต pg   (2/0)
ทดลอง เล่น สล็อต pg
26 พ.ย. 2565 : 17:48
03404 : ทดลองเล่นเกมสล็อต Roma By Jazz55   (2/0)
JAZZ55
26 พ.ย. 2565 : 17:16
03403 : แทงบอลฝากถอนเร็ว จ่ายจริง จ่ายไม่อั้น ขั้นต่ำเพียง 10 บาท   (2/0)
LPG
26 พ.ย. 2565 : 16:53
03402 : เข้าสู่ระบบ เล่นเกมสล็อต ทำเงินง่าย   (3/0)
วัส
26 พ.ย. 2565 : 16:24
03401 : รวมเกมสล็อตออนไลน์ครบในเว็บเดียว   (2/0)
168z
26 พ.ย. 2565 : 15:52
03400 : เว็บตรงครบวงจร บริการอย่างมืออาชีพ   (3/0)
thorn
26 พ.ย. 2565 : 15:48
03399 : สล็อตเว็บตรงครบวงจร บริการอย่างมืออาชีพ   (2/0)
ดา
26 พ.ย. 2565 : 15:46
03398 : superslot   (4/0)
superslot
26 พ.ย. 2565 : 14:55
03397 : การเป็นสมาชิกกับเว็บสล็อต มีบริการที่ดีมากมาย   (5/0)
BFz
26 พ.ย. 2565 : 13:27


ทำเนียบบุคลากร
นายสุรศักดิ์ บุญประสพ
นายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก
0872583322
คลังรูปภาพ
S__33349727.jpg
 
S__33349695.jpg
 
Facebook ทต.บางนกแขวก


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
ร้องเรียนการทุจริต
ผลการประเมิน ITA
แจ้งทุจริตการสอบ
ผลการประเมิน LPA
โตไปไม่โกง
ชีวประวัติอภิเดช ศิษย์หิรัญ
การประเมิน ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้
ดาวน์โหลด
สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
คู่มือ
 

ตรวจค่าฝุ่น pm2.5
รวมลิงค์หน่วยงานต่างๆข่าวสารตลาดแรงงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง