[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลบางนกแขวก
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 16 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 2 คน

[bnk9]

[admin]
ติดต่อเทศบาลฯ
ข้อมูลการดำเนินงาน

heartคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก 

heartการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

heartแผนดำเนินงานประจำปี
heartแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
heartรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

heartรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

heartการโอนงบประมาณประจำปี
heartเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

heartสรุปผลการประเมินการจัดการบริการสาธารณะ
heartเทศบัญญัติ การดำเนินกิจการประปา

heartเทศบัญญัติ (ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
heartแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ
heartแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
heartแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

heartแผ่นพับเรื่องงานป้องกันต่างๆ

heartรายงานผลการลดใช้พลังงาน

heartกฏหมายและการประชุมสภาเทศบาล
heartประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

heartประกาศการยุบเลิกการจัดตั้งชุมชนของเทศบาลตำบลบางนกแขวก 

heartประกาศยกเลิกระเบียบเทศบาลตำบลบางนกแขวก ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2553

heartประกาศกองคลัง
heartรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน
heartบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
heartรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
heartสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

heart ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส

heartแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี รายไตรมาส 

heartรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

heartรายงานการรับจ่ายเงินประจำปี

heartรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

heartรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

heartแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 

heartความพึงพอใจในการใช้บริการ 

heartข้อมูลสถิติการให้บริการในรอบ 6 เดือน

heartรายการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน​

การบริหารทรัพยากรบุคคล

smiley โครงสร้างส่วนราชการและแผนอัตรากำลัง
smileyการพัฒนาบุคลากร
smileyนโยบายและกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล
smileyนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
smileyการดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
smiley รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
smiley การจัดการองค์ความรู้ 
smiley องค์กรแห่งการสร้างสุข 
smileyนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
smiley คุณธรรมและจริยธรรมองค์กร 
smiley ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
smiley นโยบายความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
smileyข้อบังคับว่าด้วยการรักษาวินัย
smiley การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
smiley หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
smiley ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและค่าจ้างลูกจ้างประจำ 
smiley หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาหรืออนุญาตการลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
smiley การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 
smileyการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 
smileyการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
smileyการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการ
smileyหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนการลงโทษทางวินัย
smiley คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
smiley คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการการแทนปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ 
smileyการแบ่งงานและการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลบางนกแขวก 
smileyช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
smileyหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
smiley หนังสือราชการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต
heartการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

heartการขอสิทธ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

heartแบบขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
heartการขอบัตรประจำตัวคนพิการ

E-Service

heartแบบคำร้องขอใช้น้ำประปา

heartแบบคำร้องขอรับความช่วย
     เหลือจากประชาชน

heartแบบคำร้องขอใช้บริการจัด
     เก็บขยะมูลฝอย

heartแบบคำร้องขอรับใบรับรอง
     ติดตั้งบ่อดักไขมัน
  


ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
[ 30/มี.ค./2566 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายรณรงค์มาตรการองค์กร สมุทรสงครามร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 1 / ) โดย admin
[ 30/มี.ค./2566 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟเครื่องคอมพิวเตอร์ เลขทะเบียนครุภัณฑ์ 416 61 0073 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 1 / ) โดย admin
[ 29/มี.ค./2566 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง หมายเลขทะเบียน 416 63 00 83 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 1 / ) โดย admin
[ 29/มี.ค./2566 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานขับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 5 / ) โดย admin
[ 27/มี.ค./2566 ] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาขายพัสดุรื้อถอนโรงสูบน้ำดิบ หมู่ที่ 2 ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 3 รายการ ( 3 / ) โดย admin
[ 27/มี.ค./2566 ] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาขายพัสดุ (เหล็ก) ที่รื้อถอนจากซุ้มป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ ( 2 / ) โดย admin
[ 24/มี.ค./2566 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 8 / ) โดย admin
[ 24/มี.ค./2566 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งภายในเขตเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 18 / ) โดย admin
[ 23/มี.ค./2566 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาอาหารดูแลผู้พิการที่พักอาศัยในสถานสงเคราะห์คนชราเทศบาลตำบลบางนกแขวก ประจำเดือนเมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 7 / ) โดย admin
[ 23/มี.ค./2566 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน ประจำเดือนเมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 7 / ) โดย admin
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลฯ
30 โดย : bnk9
30/มี.ค./2566     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ตัดหญ้า กิ่งไม้ กวาดถนน สองข้างทาง เขต 2 ( 2 / )
    ตัดหญ้า กิ่งไม้ กวาดถนน สองข้างทาง เขต 2 ตั้งแต่ซอยทวีทรัพย์ ซอยเพิ่มพูนทรัพย์ เชิงสะพานอัมรินทรามาตย์ ซอยฝั่งตรงข้ามโรงหมู ถนนสายบางนกแขวก - อัมพวา อ่านต่อ....
30 โดย : bnk9
30/มี.ค./2566     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ดับไฟไหม้หญ้า บริเวณบ้านเลขที่ 21 หมู่ 2 บ้านคุณสุปราณี เต๊งประเสริฐ ( 1 / )
    ดับไฟไหม้หญ้า บริเวณบ้านเลขที่ 21 หมู่ 2 บ้านคุณสุปราณี เต๊งประเสริฐ อ่านต่อ....
มติ ก.ท.จ. สมุทรสงคราม
[ 7/มี.ค./2566 ] สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 66 ( 21 / ) โดย admin
[ 3/มี.ค./2566 ] แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2566 ( 19 / ) โดย admin
[ 13/ก.พ./2566 ] แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2566 ( 33 / ) โดย admin
[ 7/ก.พ./2566 ] สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 65 ( 22 / ) โดย admin
[ 7/ม.ค./2566 ] แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 12/2565 ( 31 / ) โดย admin
[ 28/ธ.ค./2565 ] สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 65 ( 39 / ) โดย admin
[ 22/ธ.ค./2565 ] แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 11/2565 ( 39 / ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2565 ] แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 10/2565 ( 82 / ) โดย admin
[ 6/ต.ค./2565 ] แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 9/2565 ( 127 / ) โดย admin
[ 28/ก.ย./2565 ] แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 8/2565 ( 90 / ) โดย admin
เขตเทศบาลตำบลบางนกแขวก
หน่วยงานภาครัฐ


ประชาสัมพันธ์Spot รณรงค์ป้องกันโควิด-19

กระดานถามตอบ


หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
04423 : slot pg เกมออนไลน์ที่เล่นง่าย ๆ ทางเว็บไซต์ได้เลย   (1/0)
Preedee
31 มี.ค. 2566 : 03:53
04422 : ขอแนะนำ 10 อันดับเกมยอดนิยม   (2/0)
NAZA
30 มี.ค. 2566 : 21:01
04421 : แนะนำเกมสล็อต Super Striker ที่เป็นสล็อตออนไลน์คิดสรรค์โดยค่าย NetEnt   (1/0)
168z
30 มี.ค. 2566 : 20:51
04420 : แนะนำเกมสล็อต Sweety Honey Fruity ที่เป็นสล็อตออนไลน์ คิดสรรค์โดยค่ายเกม NetEnt   (1/0)
BFz
30 มี.ค. 2566 : 14:16
04419 : สล็อตเว็บตรง รวมเกมชั้นนำมากมายมาไว้ในเว็บเดียว   (0/0)
lekamb888vip
30 มี.ค. 2566 : 14:06
04418 : เกมสล็อตอันดับ 1 ของประเทศไทย เปิดประสบการณ์ใหม่ที่ท่านจะจำไม่รู้ลืม   (0/0)
lekamb888vip
30 มี.ค. 2566 : 14:05
04417 : แนะนำเกมสล็อต Warlords: Crystals of Power ที่เป็นสล็อตออนไลน์ คิดสรรค์โดยค่ายเกม NetEnt   (1/0)
LouisSENSEI
30 มี.ค. 2566 : 11:05
04416 : เกมเดิมพันออนไลน์ต่างๆ มากมาย   (1/0)
เกมเดิมพันออนไลน์ต่างๆ มากมาย
30 มี.ค. 2566 : 09:33
04273 : น้ำประปา  (26/1)
โสภาพรรณ
7 มี.ค. 2566 : 15:58
04084 : เนื่องจากมีผู้สอบถามคำถามเข้ามามาก ทางเทศบาลตำบลบางนกแขวก จึงขอตอบคำถามที่พบบ่อย  (17/0)
bnk9
10 ก.พ. 2566 : 10:48


ทำเนียบบุคลากร
นายสุรศักดิ์ บุญประสพ
นายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก
0872583322
คลังรูปภาพ
S__33349727.jpg
 
S__33349695.jpg
 
Facebook ทต.บางนกแขวก


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
ร้องเรียนการทุจริต
ผลการประเมิน ITA
แจ้งทุจริตการสอบ
ผลการประเมิน LPA
ชีวประวัติอภิเดช ศิษย์หิรัญ
การประเมิน ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้
สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
คู่มือ
 

ตรวจค่าฝุ่น pm2.5
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง